Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje, iż w okresie od 01.01.2023 r.-30.06.2024 r. realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (I). 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w ramach osi priorytetowej 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów PUP wyłącznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
- osób w wieku 18-29 lat,
- osób w wieku 55 lat i więcej,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz
- osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna wszystkich uczestników, przy czym opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania jest obligatoryjne. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, kompetencji i predyspozycji danego uczestnika. Na tej podstawie PUP będzie realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
- Indywidualny Plan Działań założenie lub aktualizacja już istniejącego;
- pośrednictwo pracy lub/i poradnictwo zawodowe;
- staż;
- szkolenia;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz, jeżeli uczestnik wymaga uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- prace interwencyjne;
- bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. 
W projekcie co najmniej 20 % uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Zakłada się realizację minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 60 %.
 
Wartość projektu: 1 878 222,51 zł

Okres realizacji: 01.01.2023 r. - 30.06.2024 r.

Nabór do poszczególnych form wsparcia jest prowadzony w sposób ciągły. Informacje o projekcie są udostępniane na stronie internetowej Urzędu (https://goleniow.praca.gov.pl) oraz w jego siedzibie w Goleniowie ul. Zakładowa 3 oraz w filii w Nowogardzie Plac Wolności 7.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają informacje u doradcy klienta natomiast pracodawcy i przedsiębiorcy u specjalisty ds. programów realizujących poszczególne formy wsparcia lub telefonicznie tel. 91 418 53 67lub 91 39 21 376 .

Informację o projekcie można także uzyskać elektronicznie
adres e-mail: szgo@pupgoleniow.pl.
http://facebook.com/powiatgoleniowski

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
 
Załączniki
FEPZ PLAKAT.jpg (jpg, 3264 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę