FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania powinieneś złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

Jak długo może trwać zwrot kosztów zakwaterowania?

Zwrot kosztów zakwaterowania możesz otrzymywać maksymalnie do12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zwrot kosztów zakwaterowania

O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie warunki:
  • na podstawie skierowania PUP podjęła  zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;  
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości  lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę