FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, aby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium
  • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie nauki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy
  • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie umożliwiające obliczenie kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest wypłacane przez okres 12 miesięcy, a jeśli osoba zainteresowana złoży wniosek, wypłata stypendium może zostać przedłużona do dnia ukończenia nauki zgodnie z programem (decyzja o przedłużeniu wypłaty stypendium należy do starosty).

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może być przyznane bezrobotnemu pozostającemu w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, który spełnia łącznie kryteria:
  1. nie posiada kwalifikacji zawodowych,
  2. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę:
    1. w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, publicznej lub niepublicznej   o uprawnieniach szkoły publicznej albo
    2. w szkole wyższej na studiach niestacjonarnych;
  3. dysponuje dochodem na osobę w rodzinie w wysokości uprawniającej do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.
Stypendium jest wypłacane w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję o przyznaniu stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę